ประวัติวิทยาลัย

school_building1

ประวัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 439/2 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยแพทย์หญิงจีรวรรณ เวศกิจกุล ใช้ชื่อว่าโรงเรียนจันทร์รวีอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

 

ตราของวิทยาลัย

Logo_jrv

คำอธิบายตราประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

โล่ห์ (El Cid Shield) โล่ห์คุ้มครอง เป็นเครื่องหมายแสดงการปกป้องคุ้มครอง ความมีศักดิ์ศรี ภายในโล่ห์แบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้

     ส่วนที่ 1 รูปหนังสือ หมายถึง การศึกษาหาความรู้ ความรู้อันก่อเกิดปัญญาแก่ชีวิต

     ส่วนที่ 2 รูปตะเกียง หมายถึง สัญลักษณ์แห่งการบริการ และการอุทิศตนต่อผู้อื่น แสงสว่างจากตะเกียงนำทางไปสู่ปลายทางด้วย คุณธรรมและปัญญา

     ส่วนที่ 3 ไม้เท้าคาดูเซียส (Caduceus) คือไม้เท้าที่มีปีกของเฮอร์เมส (Hermes : เทพแห่งการสื่อสารและการพูด) ที่มีงูสองตัวพันรอบ เป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึง ความเป็นกลาง การทูต การเจรจาและสันติภาพแสดงลักษณะอันพึงประสงค์ต่อวิชาชีพทางการแพทย์

     ส่วนที่ 4 รูปมือไหว้ หมายถึง การบริการด้วยใจ (Service mind) ความอ่อนโยน ความนุ่มนวลที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย

โลกและพระจันทร์ ดาวเคราะห์สองดวงที่อยู่พึ่งพิงกันมานานนับหลายล้านปี แสดงให้เห็นการพึ่งพาและเอื้ออาทร การดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ที่ไม่สามารถอยู่โดยลำพังได้จำเป็นต้องอาศัยสรรพสิ่งรอบข้างในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

สีประจำวิทยาลัย

ส้ม - ขาว

คำขวัญ

"วิชาการเป็นเลิศ ชูเชิดเจตบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ"

Inteligent / Service Mind / Professional

 

นโยบาย

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพและเจคติที่ดีต่อสาขาวิชาชีพ

2. ผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

3. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเน้นการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนได้หลากหลายตามศักยภาพและโอกาสของตนเอง

4. สามารถเทียบโอนผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

สถานสภาพ

เป็นสถานศึกษาของเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 439/2 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100