สารจากผู้รับใบอนุญาต

Talking with Dr. Jeerawan Veskijkul

ปัจจุบันบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยังขาดแคลนกันเป็นอย่างมาก อาทิเช่น ผู้ช่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกเภสัชฯ เจ้าหน้าที่เวชระบียน ฯลฯ ซึ่งมีโรงเรียนฝึกผู้ช่วยพยาบาลเกิดขึ้นมากมาย แต่ยังเป็นโรงเรียนนอกระบบ และเป็นหลักสูตรระยะสั้น ดังนั้นจึงยังเกิดปัญหาในเรื่องของความรู้พื้นฐาน และโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

ด้วยประสบการณ์การเป็นแพทย์และในฐานะของผู้บริหารโรงพยาบาล ซึ่งได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาขึ้น ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี" โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความชำนาญเฉพาะด้าน ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดดังกล่าว ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสุขภาพได้ เช่น โรงพยาบาล คลินิก ศูนย์ทันตกรรม ธุรกิจสปา ธุรกิจโรงแรม พร้อมทั้งเอื้อต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และสามารถที่จะทำงานในต่างประเทศได้ คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ณ ที่นี้ จึงเชื่อว่าการประสบความสำเร็จย่อมเกิดจาก 3 สิ่ง คือ เพื่อนดี ครูดี และโรงเรียนที่ดีเสมอ