about secondary school

secondary_school

หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีจัดการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิทย์ - คณิต) โดยแผนการเรียนระดับ ม.ปลายสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ นั้น ผู้เรียนจะเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของสายวิทย์ตามปกติ แต่จะเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับสายสุขภาพเข้าไปด้วย อาทิเช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ ศัพท์ทางการแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การบริการและปฐมพยาบาลเบื้องต้น จิตวิทยาทางการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งการเรียน ม.ปลายสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ สัตว์แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข เป็นต้น