about Vocational College

standard vocational

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีจัดการเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาธุรกิจสถานพยาบาล โดยมีจุดประสงค์สาขาวิชาโดยสรุป ดังนี้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพธุรกิจสถานพยาบาล

 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพธุรกิจสถานพยาบาล

 

high vocational

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีจัดการเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาธุรกิจสถานพยาบาล โดยมีจุดประสงค์สาขาวิชาโดยสรุป ดังนี้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพธุรกิจสถานพยาบาล

 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพธุรกิจสถานพยาบาล

 

 

ผู้สำเร็จการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษา ปี 2558 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา ธุรกิจสถานพยาบาล ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม เเผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

  image พรชิตา เขียวพุทธุวงค์ ผู้ช่วยทันตกรรม
 • สำเร็จการศึกษา ปี 2558 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา ธุรกิจสถานพยาบาล ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเชียงใหม่

  image อินทุอร สิทธิคง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • สำเร็จการศึกษา ปี 2558 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา ธุรกิจสถานพยาบาล ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

  image ศรัณย์ อินตาลา ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 • 1
 • 2