การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อตามหลักสากล ( Universal Precaution )

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 707

Nov 19

การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อตามหลักสากล ( Universal Precaution )

 

การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อตามหลักสากล

( Universal precaution )

Universal Precautions หมายถึง การระมัดระวังป้องกันตนเองของบุคลากรทุกคนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ที่อาจติดต่อทางเลือดและสารน้ำจากร่างกาย (blood and body fluid) ของผู้ป่วยทุกรายเหมือนกัน โดยไม่ต้องมีการตรวจเลือดผู้ป่วยว่าติดเชื้อหรือไม่

หลักการปฏิบัติของ Universal precaution

 

          มีรายงานพบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ติดเชื้อเอดส์จากการทำงานนั้นมักเกิดจากสาเหตุ คือ จากการเกิดอุบัติเหตุ ถูกเข็มหรือของมีคมบาด หรืออาจเกิดจากการมีบาดแผล แล้วไปสัมผัสกับเลือดหรือน้ำเหลือง ของผู้ป่วยเท่านั้น การติดต่อทางวิธีอื่นในขณะทำงานมีทางเป็นไปได้ยากมาก จึงได้มีการพิจารณาหลักการสำคัญในการป้องกัน ไม่ให้บุคลากรทาง   การแพทย์ติดเชื้อจากการทำงานดังนี้ คือ

1. การมีสุขาภิบาลและสุขภาพอนามัยที่ดี (sanitation and hygiene) คือ การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีสุขลักษณะอนามัยที่ดี เรียบร้อยไม่สกปรก เลอะเทอะ อันเป็นหลักการทั่วไปของโรงพยาบาลที่ควรจะมีอยู่แล้ว รวมทั้งการใช้น้ำยาทำลายเชื้อ (disinfectant) และวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อที่เหมาะสม (sterilization) ในการฆ่าเชื้อกับเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ทั้งหลาย

2. เครื่องป้องกัน (Protective barriers) คือ การใช้เครื่องป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ เสื้อคลุม หมวก แว่นตา ผ้าคลุมปากและจมูก เป็นต้น การใช้เครื่องมือป้องกันเหล่านี้จะทำให้ลดการเสี่ยงจากการที่ร่างกายและเยื่อบุต่างๆ ของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ไปสัมผัสกับเลือดหรือน้ำเหลืองต่างๆ โดยตรง           

การป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์ โดยการสวมเสื้อกาวน์

สวมถุงมือปลอดเชื้อ ผ้าปิดปาก-จมูก และหมวกคลอบ

 

 

3. หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ (avoid accidents) คือ การวางแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจนและนำไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุ ขณะทำงานหรือหากเป็นไปได้ก็หาทางให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้น้อยที่สุด อันเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุด

ในการป้องกันไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อขณะทำงาน

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ คือ จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติตามหลักการ   Universal precautions ต้องการให้เป็นมาตรการเสริมมากกว่าที่จะนำไปใช้ทดแทน แนวทางการป้องกันการติดเชื้อตามปกติ เช่น การล้างมือการสวมถุงมือ หากมีการสัมผัสกับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีเชื้อปนเปื้อน ซึ่งมีการปฏิบัติกันอยู่แล้ว ตามโรงพยาบาลต่างๆ สิ่งที่อาจแพร่เชื้อได้นั้น ได้แก่

เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด เช่น plasma (น้ำเหลือง) platelets (เกล็ดเลือด) สารน้ำจากร่างกาย (body fluids) ได้แก่ หนอง น้ำในอสุจิ น้ำในช่องคลอด สารน้ำที่เจาะจากเยื่อหุ้มปอด หัวใจ ข้อ น้ำไขสันหลัง (CSF) น้ำในช่องท้อง (ascetic fluids) น้ำคล่ำ ฯลฯ ชิ้นเนื้อ

 

    Snap2

เข็มฉีดยาหลังปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

 

         การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบ Universal precaution ใช้ในกรณีที่สารคัดหลั่งและเลือดปนเปื้อน ในอุปกรณ์ทางการแพทย์และการรวมถึงวัสดุ เช่น ผ้า ภาชนะบรรจุสิ่งต่างๆ ดังนั้น การเลือกปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว บุคลากรทุกคนควรมีการศึกษาความรู้เรื่องนี้อย่างกระจ่างชัดและเลือกใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิธี เพื่อให้เกิดผลการป้องกันและควบคุมการแพร่   กระจายเชื้อโรคให้มีประสิทธิภาพ