การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

Feb 11

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา จันทร์รวีเนื่องในวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีมีโอกาสได้พานักศึกษา ปวช. และ ปวส.เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

ได้ รางวัลการประกวด หลายรายการ ดังนี้
การแข่งขันทักษะ มัคคุเทศก์ ระดับชั้น ปวช. ประเภท ทีม รางวัล "เหรียญทอง"

การแข่งขันทักกษะ เซปัคตะกร้อ หญิง ประเภท ทีม รางวัล "เหรียญเงิน"

การแข่งขันทักษะ ปฎิบัติการจัดนำเที่ยว ระดับชั้น ปวช. ประเภท ทีม รางวัล "เหรียญเงิน"

การแข่งขันทักษะ ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ปวช. ประเภททีม รางวัล "เหรียญเงิน"

การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. ประเภทชิ้น เจลหนุมานสมานแผล รางวัล "เหรียญเงิน"

การแข่งขัน สิ่งปรดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีภาพ ระดับชั้น ปวช. ประเภท ชิ้น น้ำตบดาหลาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย รางวัล "เหรียญทองแดง"

การแข่งขัน ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเที่ยว ระดับชั้น ปวช. ประเภท บุคคล นางสาวณิชาภา ณรงค์เกษม รางวัล "เหรียญทองแดง"

การแข่งขันทักษะ วิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช. ประเภท บุคคล นางสาว ยุภารัตน์ ต๊ะอุ่ม รางวัล "ชมเชย"

 F16 F7 F8

F5 F2 F13

F15 F11 F14