กิจกรรมบ่มเพราะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา 2561

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

Jun 18

กิจกรรมบ่มเพราะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพราะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา 2561

ตามที่ วช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการเร่งรัดพัฒนาการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาให้เข้มแข็งบนพื้นฐานสติปัญญา 
ความรู้ (Knowledge Base) ฐานเทคโนโลยี (Technology Base) และคุณธรรม จริยธรรม (Ethical Base) พร้อมทั้งร่วมกระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัยในสายอาชีวศึกษาให้มีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยการวิจัยและนวัตกรรม