จันทร์รวีเข้าร่วม โครงการ NEC 2018 ภาคเหนือ

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

Jun 18

จันทร์รวีเข้าร่วม โครงการ NEC 2018 ภาคเหนือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เข้าร่วมโครงการ NEC 2018 ภาคเหนือ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา กำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่(NEC) เป็นนโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองภาคการผลิตอุตสาหกรรม และบริการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเทศไทย 4.0 ประกอบการขับเคลื่อนมีแนวคิดในการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ ของสถานประกอบการกับการขับเคลื่อน มีแนวคิดในการคิดวิเคราะห์ สภาพปัญหาความต้องการ ของสถานประกอบการ
การวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้ตอบสนองความต้องการ การจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม ใช้กลไกมาตรฐานอาชีพ เพื่อกำกับคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา โดยมอบหมายให้ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และได้มีการประกาศจัดต้ังศูนย์ประ สานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา ทั่วทุกภูมิภาค