ต้อนรับคณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุน

Sep 18

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุน

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 
ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการตรวจ นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายจากส่วนงานต้นสังกด

S 64798729