รับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2566

ปรัชญาของวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ชูเชิดเจตบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ

(Intelligence Service Mind Professional)

สารจากผู้รับใบอนุญาต

ปัจจุบันบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์สุขภาพและบุคลากร

ทางการแพทย์ยังขาดแคลนเป็นอย่างมากซึ่งไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของผู้ประกอบการด้านสถานพยาบาล

จากประสบการณ์การเป็นแพทย์และในฐานะ

ของผู้บริหารโรงพยาบาลได้ก่อตั้งสถานศึกษา

ขึ้นภายใต้ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี”

โดยมีรัตถุประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์

และบุคลากรทางการแพทย์สุขภาพที่มีคุณภาพ

โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตอบสนองความต้องการ

ของตลาดอย่างแท้จริง