รับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2567

ปรัชญาของวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ชูเชิดเจตบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ

(Intelligence Service Mind Professional)

สารจากผู้รับใบอนุญาต

ปัจจุบันบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์สุขภาพและบุคลากร

ทางการแพทย์ยังขาดแคลนเป็นอย่างมากซึ่งไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของผู้ประกอบการด้านสถานพยาบาล

จากประสบการณ์การเป็นแพทย์และในฐานะ

ของผู้บริหารโรงพยาบาลได้ก่อตั้งสถานศึกษา

ขึ้นภายใต้ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี”

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์

และบุคลากรทางการแพทย์สุขภาพที่มีคุณภาพ

โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตอบสนองความต้องการ

ของตลาดอย่างแท้จริง

วิดีโอแนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ด่วน!!!

รวมภาพกิจกรรมและโครงการต่างๆ

อาจารย์สุขุม เสาร์หมื่น และอาจารย์วรัตน์ภูมิ บุญตันทา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเยาวชนอาชีวศึกษา
(สายอาชีพ) หลักสูตร Language and technology Enrichment for Education CAMP" ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลครูในดวงใจ โดยสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

การประชุม โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพอาชีวศึกษา ปี2565

กิจกรรมต่างๆในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี