เปิดรับสมัคร “ยกระดับผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ”

📢📢ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆ เกี่ยวกับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็กครับ ➡️ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ภายใต้กำกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน ทำหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุและอาชีพผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1-4 ➡️ ปัจจุบัน วิทยาลัยฯได้เปิดรอบประเมินสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุและอาชีพผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1,2,3,4 ในรูปแบบปรกติและรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน 🎉🎉 เพื่อยกระดับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็กอย่างมืออาชีพ 👍 ➡️ อยู่ที่ไหนก็ประเมินได้ เพียงแค่ส่งเอกสาร หลักฐาน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่สนใจรับการประเมิน และรับการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์ประเมิน… ➡️สิ่งที่ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับ ดังนี้ 🎉หนังสือรับรองสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุ 🎉บัตรประจำตัวผู้ดูแลผู้สูงอายุ Smart Card 🎉เข็มกลัดมืออาชีพ ➡️ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️☎️อ.อภิสิทธิ์ แก้วฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โทร.0846105739 ☎️☎️อ.ตวงรัตน์ ทิปมูล อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ โทร.0884126246 #วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี #องค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เปิดรับสมัคร “ยกระดับผู้ดูแลเด็กอย่างมืออาชีพ”

📢📢ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆ เกี่ยวกับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็กครับ ➡️ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ภายใต้กำกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน ทำหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุและอาชีพผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1-4 ➡️ ปัจจุบัน วิทยาลัยฯได้เปิดรอบประเมินสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุและอาชีพผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1,2,3,4 ในรูปแบบปรกติและรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน 🎉🎉 เพื่อยกระดับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็กอย่างมืออาชีพ 👍 ➡️ อยู่ที่ไหนก็ประเมินได้ เพียงแค่ส่งเอกสาร หลักฐาน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่สนใจรับการประเมิน และรับการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์ประเมิน… ➡️สิ่งที่ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับ ดังนี้ 🎉หนังสือรับรองสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุ 🎉บัตรประจำตัวผู้ดูแลผู้สูงอายุ Smart Card 🎉เข็มกลัดมืออาชีพ ➡️ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️☎️อ.อภิสิทธิ์ แก้วฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โทร.0846105739 ☎️☎️อ.ตวงรัตน์ ทิปมูล อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ โทร.0884126246 #วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี #องค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ