รายชื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทุนการศึกษา 5 ปี (ปวช.ต่อเนื่อง ปวส.) ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทุนการศึกษา 5 ปี (ปวช.ต่อเนื่อง ปวส.) ปีการศึกษา 2565