สารจากผู้รับใบอนุญาต

ปัจจุบันบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์สุขภาพและบุคลากรทางการแพทย์ยังขาดแคลนเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการด้านสถานพยาบาล จากประสบการณ์การเป็นแพทย์ และในฐานะของผู้บริหารโรงพยาบาล ได้ก่อตั้งสถานศึกษาปีขึ้นภายใต้ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี” โดยมีรัตถุประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย์สุขภาพ ที่มีคุณภาพโดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิดดังกล่าวทางวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ICP) และทางด้านการอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจสถานพยาบาล และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาเลขานุการ (ทางการแพทย์) และสาขาการบัญชีในสถานพยาบาล โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับเวชคาสตร์สุขภาพได้เช่น โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน คลินิก ศูนย์ทันตกรรม ธุรกิจสปาและสถานประกอบด้านสุขภาพ พร้อมทั้งเอื้อต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป อาทิเช่น ในหลักสูตรสายสามัญระดับมัธยมตอนปลายด้านการอาชีพและเทคโนโลยี และพลักลูตรสายอาชีพ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายตรง  คือคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาสาธารณาสุขศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยคณะอื่น ๆ เป็นต้นและในหลักสูตรสายสามัญ ระดับมัธยมตอนปลายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอาทิ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภลัชศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ และคณะอื่น คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ณ ที่นี้ จึงเชื่อว่าการประสบความสำเร็จย่อมเกิดจาก 3 สิ่ง คือ เพื่อนดี ครูดี และสุถานศึกษาที่ดีเสมอ