ปรัชญาของวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ชูเชิดเจตบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ
(Intelligence Service Mind Professional)